Szkoła Podstawowa nr 17 im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Gdańsku prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 
·  księga ewidencji dzieci,
·  księga uczniów,
·  ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
·  ewidencja wydanych zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
·  rejestr wydanych legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
·  ewidencję wypadków uczniów,
·  ewidencję druków ścisłego zarachowania,
·  dziennik korespondencji,
·  ewidencję osób upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), pracowników,
·  ewidencję wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
·  ewidencja zawartych umów o pracę i wystawionych świadectw pracy
·  ewidencję akt osobowych w składnicy akt.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi zmianami) dokumenty te są udostępniane jedynie stosownym organom lub osobom posiadającym odpowiednie upoważnienia.
Szkoła tworzy dokumentację nie stanowiącą materiałów archiwalnych, która jest przechowywana w składnicy przez okresy ustalone dla tej dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w jednostce.