W szkole jest nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona kuchnia oraz estetyczna, ładna stołówka, w której posiłek spożywa co roku ponad 200 uczniów naszej szkoły. Smaczny, trzydaniowy posiłek można zjeść w czasie wyznaczonego harmonogramu.

W czasie obiadu dyżurują w stołówce wychowawcy świetlicy, co zapewnia dzieciom całkowite bezpieczeństwo. Nauczyciele uczą dzieci posługiwać się sztućcami oraz kulturalnie zachowywać się przy stole, pomagają najmłodszym odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej.

  

Komunikat w sprawie obiadów szkolnych

Dzień rozpoczęcia żywienia w stołówce szkolnej: 06.09.2023r.

 

Warunkiem zapisania dziecka na obiady jest uzupełnienie i podpisanie umowy obiadowej oraz dostarczenie jej najpóźniej do 06.09.2022

Druki umów dostępne są do pobrania na stronie internetowej

oraz w dyżurce szkoły.

 

Cena obiadu na dzień rozpoczęcia żywienia  wynosi  6,00 zł

Dla oddziałów przedszkolnych 11,00 zł

 

We wrześniu opłata dla klas I – VIII wynosi 108,00 (18 dni)

Oddział przedszkolny 198,00  (18 dni)

 

Termin płatności to dzień 10 każdego miesiąca

W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który uiszcza się opłatę.

 

Indywidualny numer konta bankowego jest aktualny z zeszłego roku szkolnego.  

Nowi uczniowie dostaną swój numer konta po wprowadzeniu umowy do systemu.

Harmonogram wpłat na kolejne miesiące jest widoczny na stronie internetowej szkoły sp17.edu.gdansk.pl


Harmonogram wpłat za obiady szkolne Styczeń – Czerwiec 2024

Kl. I – VIII

Styczeń   114,00   (19 dni )

Luty            84,00 (14 dni)

Marzec     114,00 (19 dni)

Kwiecień  120,00 (20 dni)

Maj             90,00  (15 dni)

Czerwiec    90,00  (15 dni)


Harmonogram wpłat za żywienie dla grupy 0  Styczeń – Lipiec  2024

Styczeń    242,00 (22 dni)

Luty          231,00 (21 dni)

Marzec    231,00 (21 dni)

Kwiecień  231,00 (21 dni)

Maj           220,00 (20 dni)

Czerwiec  220,00 (20 dni)

Lipiec       165,00  (15 dni)

 

Wpłaty należy dokonywać nadal na indywidualny numer rachunku bankowego do 10. dnia każdego miesiąca.

 


JADŁOSPIS

17.06-20.06.2024

W plikach na końcu strony

  zywienie-2.jpg

   

  ŚNIADANIA I PODWIECZORKI

   17.06-20.06.2024

  W plikach na końcu strony

  W nieprzewidzianych sytuacjach jadłospis może ulec niewielkiej zmianie

   

  Nasza szkoła bierze udział w programie "GDAŃSK - JeMy ZDROWO"

   

  Podstawą prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży jest codzienna aktywność fizyczna oraz prawidłowe żywienie, dlatego nasza szkoła bierze udział w programie zdrowotnym "GDAŃSK - JeMy ZDROWO", który ma na celu poprawić jakość żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych.

  W ramach programu, od teraz, dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej jeMy zdrowo (do pobrania na stronie www.jemyzdrowo.edu.pl) oraz strony internetowej www.jemyzdrowo.edu.pl, umożliwiamy rodzicom/opiekunom prawnym sprawdzenie jaki posiłek danego dnia został przygotowany w szkole.

  jemyzdrowo_logo.jpg

   

  Miło nam poinfomować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat w konkursie "na smaczny i zdrowy jadłospis przygotowywany w placówkach oświatowych" w ramach projektu Gdańsk - Jemy Zdrowo.

  certyfikat_stolowka_large.jpg

   

  Posiłki refundowane

  Rodzice, którzy mają trudne warunki życiowe mogą starać się o refundowanie posiłków dla swoich dzieci. W tym celu proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga – pani Magdaleny Prarat Szymańskiej.

   


   

   

  Wpłaty powinny być zgodne z kwotami podanymi w comiesięcznym komunikacie o płatności, nie należy zaokrąglać kwot.

   

  Informacje dot. wpłat:

  1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą zapisać dziecko na obiady proszeni są o zgłoszenie się do intendenta w celu podpisania umowy (druk umowy można pobrać osobiście w stołówce szkolnej lub wydrukować ze strony internetowej szkoły: zakładka oferta/stołówka).
  2. Uprawnieni do korzystania z obiadów w stołówce są uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni podpisali umowę oraz dokonali wpłaty za obiady.
  3. Opłaty za obiady uiszcza się za aktualny miesiąc, między 1 a 10 dniem danego miesiąca.
  4. Wpłaty po terminie płatności będą generowały odsetki ustawowe.
  5. Nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane od następnego dnia po zgłoszeniu, a rozliczane w następnym miesiącu.
  6. Nie zgłoszone nieobecności nie będą uwzględniane.
  7. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiadach można dokonywać telefonicznie pod numerami:

   Numer kontaktowy – 58 341 09 20, wew. 206, w godz. 6.30 – 14.00
   E-mail - g.jedrzejewska@sp17.edu.gdansk.pl

   Jeżeli dziecko ma odpisy z tytułu nieobecności na obiadach prosimy o kontakt z intendentem, który wyliczy kwotę za obiady - tel. 58 341 09 20 wew.206

   

   


   

  Ważne!!!

  Opłaty za obiady, które wpłyną na konto po terminie, będą generowały odsetki, które należy uregulować przy kolejnej wpłacie.

  Jeżeli w miesiącu ,w którym zostały naliczone odsetki ,rodzic/opiekun nie uwzględni ich w opłacie, wpłata za obiady w pierwszej kolejności przejdzie na spłatę odsetek ,a następnie na opłatę za obiady.

   


   

  Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 17 w Gdańsku

  I.Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 7.września 1991r.o systemie oświaty, Dz.U.Nr95 poz.425, Art. 67a:

  1.W celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

  2.Korzystnuie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

  3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniem z organem prowadzącym szkołę”.

  II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki szkolnej:

  1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdańsku oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
  2. Obiady są finansowane indywidualnie przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów jako posiłki pełnopłatne.
  3. Rodzice lub opiekunowie, których sytuacja finansowa uniemożliwia skorzystanie z posiłków pełnopłatnych, mogą ubiegać się o obiady refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie lub budżet Miasta, w tym celu należy skontaktować się z pedagogiem szkolnym.

  III. Zapisy na obiady

  1. Zapisy na obiady dokonywane są u intendenta szkoły i poprzez podpisanie umowy i rozpoczynają się w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
  2. Istnieje możliwość zapisania ucznia na obiady w trakcie roku szkolnego.

   IV. Płatności za obiady :

   1. Opłaty za obiady są przyjmowane tylko i wyłącznie drogą elektroniczną (przelew bankowy) na indywidualny numer konta, przyznawany każdemu uczniowi po wprowadzeniu umowy do systemu.
   2. Termin płatności to 10 – go każdego miesiąca, w treści przelewu należy wpisać imię, nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata
   3. Uczeń, którego rodzic lub opiekun zalega miesiąc z płatnością za obiady będzie skreślony z listy obiadowej .
   4. W wyniku wzrostu cen rynkowych produktów oraz podniesienia jakości posiłków cena obiadu może wzrosnąć, co zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły

   V. Odpisy za obiady

   1. Nieobecności uczniów na obiadach odliczane są od następnego dnia po zgłoszeniu, a rozliczone w następnym miesiącu.
   2. Nieobecności nie zgłoszone w terminie nie będą uwzględnione.
   3. Nieobecności uczniów na obiadach przyjmowane są od rodziców lub opiekunów i   zgłaszać je należy  mailowo na adres jedrzejewska@sp17.edu.gdansk.pl lub telefonicznie 58 341 09 20,wew 206 do godziny 14,00

   VI. Rezygnacja z obiadów

   1. Rezygnajcę z obiadów (czyli skreślenie z listy obiadowej) należy zgłaszać w formie pisemnej do sekretariatu szkoły
   2. Nie zgłoszenie rezygnacji z obiadów jest równoznaczne z koniecznością zapłacenie niewykorzystane posiłki do dnia zgłoszenia pisemnej rezygnacji.
   3. Jeśli rodzic lub opiekun dokonał płatności za obiady z góry (np. za kilka miesięcy) i w trakcie roku szkolnego zrezygnował z posiłków może ubiegać się o zwrot nadpłaty. Należy zgłosić to u intendenta, który wyliczy kwotę nadpłaty. Następnie w sekretariacie należy złożyć podanie o zwrot nadpłaconej kwoty wraz z podaniem: imienia, nazwiska, klasy dziecka, nr konta na który będzie przelana w/w kwota.

   VII. Zasady zachowania w stołówce szkolnej:

   1. W stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby z niej korzystające.
   2. Klasy 0 – III spożywają posiłek w wyznaczonym czasie pod opieką wychowawcy lub nauczycieli ze świetlicy szkolnej .
   3. Dla uczniów klas IV – VIII obiady wydawane są według harmonogramu
   4. Ze względów higienicznych przed posiłkiem należy umyć ręce.
   5. W stołówce obowiązuje cisza, spokojne i kulturalne zachowanie przy stole i w stosunku do personelu kuchni.
   6. W czasie spożywania posiłku nie można korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
   7. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odnieść w wyznaczone miejsc.
   8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń podlega karom regulaminowym.