Szkoła Podstawowa nr 17 im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańsk nie posiadającą osobowości prawnej. Nieruchomości i mienie szkoły jest własnością Gminy. Nieruchomość jest oddana w zarząd Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku w celu prowadzenia działalności statutowej. Zarządcą obiektu jest dyrektor szkoły.
 
Szkoła utrzymywana jest ze środków finansowych Gminy Miasta Gdańsk. Gospodarka finansowa szkoły działa na zasadach jednostki budżetowej. Majątek trwały, tj. budynki, grunty i sprzęt trwały są ewidencjonowane w księgach środków trwałych, a pozostałe składniki majątkowe w księgach inwentarzowych placówki.
 
Majątek szkoły pozwala na realizację statutowych zadań dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych. Działalność jest wspomagana przedsięwzięciami planowanymi i monitorowanymi, które są określone w Planie Pracy Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktycznym Szkoły.
 
Baza szkoły (budynki, grunty, sprzęt i wyposażenie) wykorzystywana jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz postanowieniami statutu szkoły. W szkole odbywają się zajęcia lekcyjne i opiekuńczo – wychowawcze organizowane dla uczniów klas I - VI oraz dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Na terenie szkoły odbywają się również zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe, festyny, uroczystości i imprezy szkolne.
 
Szkoła dysponuje dwu kondygnacyjnym budynkiem szkolnym wraz z niepełnowymiarową salą gimnastyczną. Szkoła posiada pracownię komputerową, bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, salę do gimnastyki korekcyjnej, świetlicę, stołówkę i nowocześnie wyposażone zaplecze kuchenne (zgodnie z zaleceniami SANEPID-u i systemem HACCP), 15 sal lekcyjnych, gabinet logopedy, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki szkolnej, sekretariat oraz szatnie.