1.    Dyrektor szkoły – mgr Barbara Sławińska
2.      Wicedyrektor szkoły – mgr Małgorzata Popow
3.      Rada Pedagogiczna
4.      Samorząd Uczniowski
5.      Rada Rodziców.
Organy szkoły współdziałają ze sobą:
-      Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
-      Organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i wymieniając informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
-      Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów.
-      Przewodniczący organów lub ich przedstawiciele mają prawo do zapowiedzianego uczestnictwa w zebraniach innych organów.

Szczegółowe zadania organów szkoły znajdują się w Statucie Szkoły