Zgodnie z Krajowym Rejestrem Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny Szkoła Podstawowa nr 17 im. hetmana Stefana Czarnieckiegojest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej i otrzymała numer identyfikacyjnyREGON 000212357.

 

Szkoła Podstawowa nr 17 im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Gdańsku jest placówką publiczną, sześcioletnią szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi. Realizuje cele 
i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

  • szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 

W Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku rozwijane są indywidualne zainteresowania uczniów. Pracujemy zarówno z dziećmi zdolnymi, jak też pomagamy słabszym uczniom odnosić sukcesy na miarę ich możliwości. Organizujemy różnego rodzaju wycieczki, konkursy, prowadzimy różne zajęcia pozalekcyjne. Nasi nauczyciele angażują się w działania wychowawcze. Dbają o integrację zespołów klasowych oraz przyjazną atmosferę wśród uczniów.