1. Stypendium szkolne – socjalne (refundacja posiłków, dofinansowanie do podręczników szkolnych)
Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańsk.
Wniosek składają rodzice / prawni opiekunowie lub za zgodą rodziców / prawnych opiekunów dyrektor szkoły lub stypendium przyznawane jest z urzędu.
Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Wnioski należy składać we wrześniu w danym roku szkolnym w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR w Gdańsku.
 
2. Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Jednorazowe stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznaje Prezydent Miasta Gdańska
Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1121/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2005 r.
Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska przedkłada Radzie Pedagogicznej wychowawca klasy na radzie klasyfikacyjnej.
Wniosek w Wydziale Edukacji  wraz z udokumentowanymi osiągnięciami ucznia, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, składa dyrektor szkoły po radzie klasyfikacyjnej, do końca każdego roku szkolnego.
Jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska otrzymują uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,5; co najmniej dobrą ocenę z zachowania i legitymują się osiągnięciami w konkursach na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 
3. Stypendium za dobre wyniki w nauce przyznawane przez dyrektora Szkoły
Ustawa o systemie oświaty przewiduje udzielanie uczniom pomocy o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 
Stypendium przyznaje dyrektor szkoły po zasięgniecie opinii rady pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Każda szkoła indywidualnie ustala szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, powołując komisję stypendialną, która określa średnią ocen i opracowuje regulamin.
Wysokość stypendium ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii komisji i rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.
 

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki w danym typie szkoły. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki.

pliki do pobrania